Projekt:

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímuvzdělávání všech žáků

Číslo programu: 02

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_15_007

Název výzvy:

Výzva č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ:

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Project name EN:

School for all: Inclusive education as a way to better education for all pupils

Anotace projektu:

V rámci projektu se bude zvyšovat otevřenost škol v oblasti inkluze. Budou využity standardizované nástroje pro evaluaci škol. Projekt bude zlepšovat vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt bude realizovat metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové.

Cíl projektu:

Globálním cílem je ekonomika založená na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti. Specifickým cílem je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Cílem povinného modulu je příprava pedagogických pracovníků na inkluzivní vzdělávání formou DVPP, zahraničních odborných organizovaných stáží, odborným vedením a metodickou podporou.

Specifické cíle

Číslo programu: 02

Název programu:  

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo prioritní osy: 02.3

Název prioritní osy:

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority: 02.3.61

Název investiční

Socioekonomická integracemarginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Priority:

Číslo opatření, Název opatření

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle

TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Číslo, Název

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V rámci projektu jsou očekávány jak kvalitativní, tak kvantitativní změny ve všech zapojených školách v rámci tzv. akce KLIMA, tedy se bude apelovat na komplexní kulturu učení, leadership učitelů a pracovníků škol, vytváření proinkluzivního prostředí ve školách ve všech jeho atributech, metodická podpora pedagogických pracovníků při přípravě i při realizaci výuky, vytváření prostoru pro aktivizující formy a metody učení. Na základě těchto očekávaných změn se zvýší otevřenost škol vůči inkluzivnímu vzdělávání, rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky, včetně marginalizovaných skupin jako jsou Romové a zlepší se kvalita vzdělávání na školách. Očekávají se pozitivní změny v rámci přechodů dětí a žáků z marginalizovaných skupin obyvatelstva mezi stupni vzdělávání a tím se zvýší vzdělanostní úroveň těchto žáků a sníží se počet žáků dlouhodobě neprospívajících ve vzdělávání a zamezí se předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělávání.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Projekt bude realizován skrze 9 klíčových aktivit. Jednotlivé klíčové aktivity jsou komplexně zaměřeny na prevenci školní neúspěšnosti, a tedy podporují především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabraňování předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělání.

Jednotlivé klíčové aktivity jsou:

  • KA01: Řízení projektu
  • KA02: Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání
  • KA03: Podpora školních poradenských pracovišť: pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole
  • KA04: Podpora školních poradenských pracovišť: odborní pracovníci na školách
  • KA05: Podpora škol prostřednictvím školního asistenta
  • KA06: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání
  • KA07: Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenními skupinami
  • KA08: Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření a ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání
  • KA09: Sdílení odborných mezinárodních zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení.

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1. 8. 2016

Datum ukončení: 31. 7. 2019

Hlavní řešitel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1/3544, PSČ 400 01

Partneři projektu:

PdF MU Brno, PdF UK Praha, Člověk v tísni, o.p.s.