Školní psycholog

Tabulka 5: ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Počet: 3 školní psychologové v 7 školách účastnících se projektu v Jihomoravském, Moravskoslezském a Pardubickém kraji

Školní psycholog představuje ve škole praktickou realizaci psychologického profesionála, který řeší úkoly ve školním prostředí, jež vyžadují psychologickou a pedagogickou způsobilost. Školní psycholog ve škole pracuje v rámci školního poradenského pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce. Pro práci školního psychologa je stěžejním dokumentem vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn (poslední vyhláška č. 197/2016 Sb.), která určuje náplň a pravidla pracovní činnosti školního psychologa (Magerová, 2018).

Základní úkoly školního psychologa – úvod

  Počet
Participace na vytváření programu poskytování
pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole,
včetně programu primární prevence
67
Komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci 813
Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání 63
Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách 30
Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků 108
Depistáž a diagnostika nadaných dětí 28
Zjišťování sociálního klimatu ve třídě 70
Screening, ankety, dotazníky ve škole 45

Podle odpovědí na otázky v kategorii Základní úkoly školního psychologa respondenti uvedli podle počtu bodů na1.místě otázku č. 2 pojednávající o komunikaci s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci, na 2. místě otázku č. 5 – Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků, na 3. místě otázku č. 7. – zjišťování sociálního klimatu ve třídě. S výrazně menším bodovým ziskem se umístily u respondentů otázky č. 1 –  participace na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, otázka č. 3 – Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, otázka č. 8 – screening, ankety, dotazníky ve škole, otázka č. 4 – depistáž SPU v ZŠ a SŠ, otázka č. 6 – depistáž a diagnostika nadaných dětí.

Péče o žáky, podpůrná opatření

  Počet
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou
poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc
při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení
162
Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého
až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního
vzdělávacího plánu a vedení
172
Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména
konzultace a vedení
258
Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické
pracovníky a zákonné zástupce
36
Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení 34
Kariérové poradenství u žáků 51
Techniky a hygiena učení pro žáky 18

V kategorii Péče o žáky, podpůrná opatření respondenti dali na 1. místo podle počtu bodů otázku č. 11 – individuální práce se žáky v osobních problémech, na 2. místo otázku č. 10 – Péče o žáky se SVP,  2.-5. podpůrná opatření, na 3. místo otázku č. 9 – Péče o žáky se SVP,  1.  podpůrná opatření. Následují otázky s menším počtem bodů: otázka č. 12 – krizová intervence, otázka č. 14 – kariérové poradenství, otázka č. 13 – prevence školného neúspěchu, otázka č. 15 – techniky a hygiena učení pro žáky.

Skupinová a komunitní práce se žáky, individuální konzultace

  Počet
Skupinová a komunitní práce s žáky 278
Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. 53
Podpora spolupráce třídy a třídního učitele 44
Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti
výchovy a vzdělávání
242
Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných
problémech dětí
218
Podpor tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském
zařízení
10
Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání 193
23, Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku
základního vzdělávání
3

Podle odpovědí na otázky v kategorii Skupinová a komunitní práce se žáky,individuální konzultace respondenti dali podle počtu bodů otázku č. 16 – skupinová a komunitní práce se žáky, na 2. místo otázku č. 19 – individuální konzultace pro pedagogické pracovníky, na 3. místo otázku č. 20 – konzultace s rodiči a na 4. místo otázku č. 22 – podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání. Následují otázky s menším počtem bodů: otázka č. 17 – koordinace preventivní práce ve třídě, otázka č. 18  – Podpora spolupráce třídy a třídního učitele, otázka č. 21 – Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a 23 – Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

Metodická podpora, koordinace poradenských služeb

  Počet
24, Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
15
Metodická pomoc třídním učitelům 38
Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické
vedení
4
Účast na pracovních poradách školy 81
Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména
výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů
30
Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými
poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
14
Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory
při tvorbě školního vzdělávacího programu
5
Besedy a osvěta zákonným zástupcům 8
Prezentační a informační činnost 8
Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole 0
Ostatní 0

V kategorii Metodická podpora a koordinace poradenských služeb uvedli respondenti na 1.  místě otázku č. 27 – účast na pracovních poradách školy, na 2. místě otázku č. 25 – metodická pomoc třídním učitelům, na 3. místo – otázku č. 28 – koordinace poradenských služeb. Mimo školu. Následující otázky s menším počtem bodů: otázka č. 24 – metodická podpora při práci se žáky se SVP, otázka č. 29 – koordinace poradenských služeb mimo školu, otázka č. 32 – prezentační a informační činnost, otázka č. 31 – participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, otázka č. 30 – metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele.

Diskuse

Zásadní součástí pracovní náplně školního psychologa jsou dle legislativy (Magerová, 2018):

  • činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a práce s žáky, pedagogy i rodiči,
  • práce se třídou, zjišťování sociálního klimatu ve třídě a navazující skupinová činnost, která by měla napomoci vytvoření pozitivního sociálního prostředí pro všechny žáky školy,
  • individuální práce se žáky v osobních problémech, konzultace jejich potíží a vedení v obtížné situaci, případně krizová intervence pro žáky a pedagogické pracovníky,
  • diagnostika, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • koordinátor a mentor dalších činností, jako je příprava k přijímacímu řízení na střední školu, spojovacím článkem mezi školou a mimoškolními poradenskými subjekty.

Z realizovaných výzkumů vyplývá, že nejčastější činností školního psychologa je práce se žákem, poté s třídními kolektivy a pak následuje spolupráce s učiteli a nejméně častá je práce s rodiči. Štech (2001) na základě svého dalšího průzkumu u 21 školních psychologů uvádí, jako nejfrekventovanější činnost školních psychologů krizovou intervenci, diagnostiku a nápravu specifických poruch učení.

Analyzujeme-li odpovědi respondentů na práci školního psychologa v našem projektu, v podstatě odpovídají výše uvedeným zjištěním. Nejvyšší počet bodů získala otázka

č. 2    – komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci,

č. 16  – skupinová a komunitní práce s žáky

č. 11 – individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení

č. 19 – individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

č. 22 – podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání

č. 10 – péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení –

č. 9 – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení

č. 5 – diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků

Literatura

Bartoňová, M., Magerová, J., Pipeková, J., Řehulka, E., Viktorin, J., Vítková, M. (2019) Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce

s interními a externími subjekty. Brno: MSD.

Magerová, J. (2018) Školní psycholog v inkluzivním prostředí základní školy. Disertační práce.Brno: Masarykova univerzita.

Štech, J. (2001) Sonda do profese školního psychologa v ČR. Pedagogika, roč. 51, mimoř. č., s. 47-55.

Viktorin, J. (2018) Analýza podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí škol. Disertační práce.Brno: Masarykova univerzita.

Zpracovali: Bartoňová, M., Magerová, J., Pipeková, J., Řehulka, E., Viktorin, J., Vítková, M.

V Brně 27. 7. 2019