Vedení školy

Projekt „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků,“ reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 je zaměřen na zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt má přispět ke zlepšování vzdělávací praxe formou zvyšování kompetencí škol a školských zařízení v oblasti inkluzivního vzdělávání. Projekt je realizovat metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt Univerzity UJEP v Ústí n. L. obsahuje devět klíčových aktivit a je realizován ve spolupráci s MU a UK v Praze. Dílčí část projektu MU je zaměřen zejména na realizaci klíčových aktivit 3 a 4 Podpora školních poradenských pracovišť.

Evaluace

Cílem pedagogicko-psychologických poradenských služeb je poskytovat podporu a odbornou pomoc při řešení osobních problémů dětí a žáků, zjišťovat a řešit obtíže a problémy psychického a sociálního vývoje žáků v průběhu edukačního procesu, při prevenci sociálně patologických jevů a při volbě povolání a profesionální orientaci. Odborná pomoc probíhá formou diagnostiky, intervence, konzultace nebo podáváním informací.

Tabulka 1: VEDENÍ ŠKOLY

(ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce)

Počet žáků ve škole

  Počet
Do 100 žáků 0
101 – 200 žáků 3 (42 %)
201 – 300 žáků 2 (29 %)
Více než 300 žáků 2 (29 %)

Počet  škol v projektu7 v rámci MU, a to z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Počet škol do 100 žáků žádná, do 200 žáků 3 (47 %), do 300 žáků 2 (29 %), nad 300 žáků rovněž 2 (29 %). Počet škol se školním psychologem jsou 3, se školním speciálním pedagogem 4.

Přínosy spojené se zaměstnáním odborných poradenských pracovníků na základní škole v rámci projektu

  Ano Ne
Zlepšení prospěchu žáků 6 (86 %) 1 (14 %)
Zlepšení chování žáků 4 (57 %) 3 (43 %)
Přesnější diagnostika 7 (100 %) 0 (0 %)
Zlepšení komunikace s rodiči 7 (100 %) 0 (0 %)
Zlepšení komunikace učitel-žák a odborný poradenský pracovník a žák 7 (100 %) 0 (0 %)
Pomoc pedagogům při edukaci žáků se SVP 7 (100 %) 0 (0 %)
Včasné řešení problémů, dostupnost služeb 5 (71 %) 2 (29 %)
Jiné 2 (29 %) 5 (71 %)

Všech 7 škol udává jako přínos spojený se zaměstnáním odborných poradenských pracovníků na základní škole v rámci projektu:přesnější diagnostiku, zlepšení komunikace s rodiči, zlepšení komunikace učitel-žák a odborný poradenský pracovník a žák a pomoc pedagogům při edukaci žáků se SVP. V 6 školách je uvedeno zlepšení prospěchu (86 %), v 5 školách včasné řešení problémů, dostupnost služeb (71 %), ve 4 školách zlepšení chování žáků (57 %).

Nedostatky spojené se zaměstnáním odborných poradenských pracovníků

  Ano Ne
Žádné 0 (0 %) 7 (100 %)
Krátkodobé trvání projektu 7 (100 %) 0 (0 %)
Zatíženost administrativou v rámci projektu 4 (57 %) 3 (43 %)
Nevyužívání služeb odborného poradenského pracovníka na škole 0 (0 %) 7 (100 %)
Nízká spolupráce odborného poradenského týmu mezi sebou a učiteli 2 (29 %) 5 (71 %)
Předsudky ve vztahu k odborným poradenským pracovníkům ze strany učitelů 1 (14 %) 6 (86 %)
Nízká spolupráce pedagogů s odbornými poradenskými pracovníky na škole 0 (0 %) 7 (100 %)
Jiné 2 (29 %) 5 (71 %)

Jako nedostatky spojené se zaměstnáním odborných poradenských pracovníků  uvádí 7 škol jako nedostatek: krátkodobé trvání projektu, ve čtyřech případech zatíženost administrativou v rámci projektu (57 %),  ve dvou případech nízká spolupráce odborného poradenského týmu mezi sebou a učiteli (29 %), v jednom případě předsudky ve vztahu k odborným poradenským pracovníkům ze strany učitelů (14 %).

Zhodnocení spolupráce s ostatními aktéry (hodnocení 1 – výborná, 5 – nedostatečná)

  1 2 3 4 5
Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 6 (86 %) 1 (14 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Se všemi žáky školy 5 (71 %) 2 (29 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
S pedagogickými pracovníky 4 (57 %) 3 (43 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Navzájem mezi odbornými poradenskými pracovníky 5 (72 %) 1 (14 %) 1 (14 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
S rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6 (86 %) 1 (14 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
S rodiči všech žáků školy 5 (72 %) 1 (14 %) 1 (14 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Zhodnocení spolupráce s ostatními aktéry: výborná spolupráce je uvedena v 6 případech se žáky se SVP (86 %) a s rodiči těchto žáků, v 5 případech se všemi žáky školy (71 %), s rodiči všech žáků školy a navzájem mezi odbornými poradenskými pracovníky, ve 4 případech s pedagogickými pracovníky (57 %).

Silné stránky spolupráce školního psychologa a žáků

  Ano Ne
Vytvoření důvěrného vztahu mezi školním psychologem a žáky 3 (100 %) 0 (0 %)
Zlepšení žáků v oblasti vzdělávání 1 (33 %) 2 (67 %)
Aktivní naslouchání žáka a přijetí jeho situace 3 (100 %) 0 (0 %)
Rozvoj komunikace mezi všemi na škole 2 (67 %) 1 (33 %)
Zmírnění problémů v chování a nižší míra šikany 1 (33 %) 2 (67 %)
Spolupráce s rodiči 1 (33 %) 2 (67 %)
Rozvoj sociálních dovedností 3 (100 %) 0 (0 %)
Strukturování volného času po vyučování žáků 0 (0 %) 3 (100 %)
Neustálá podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2 (67 %) 1 (33 %)
Jiné 0 (0 %) 3 (100 %)

Počet škol se školním psychologem jsou 3. Ve všech těchto školách došlo k  vytvoření důvěrného vztahu mezi školním psychologem a žák, k aktivnímu naslouchání žáka a přijetí jeho situace a k rozvoji sociálních dovedností. Ve 2 případech došlo k rozvoji komunikace mezi všemi na škole (67 %), k neustálé podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v 1 případě došlo k zlepšení žáků v oblasti chování (33 %), k zmírnění problémů v chování a nižší míra šikany a ke spolupráci s rodiči.

Silné stránky spolupráce školního speciálního pedagoga a žáků

  Ano Ne
Vypěstování důvěry mezi speciálním pedagogem a žáky 4 (100 %) 0 (0 %)
Zlepšení motivace žáků v edukačním procesu, zvýšení schopnosti učit se 3 (75 %) 1 (25 %)
Zlepšení prospěchu a celkové úspěšnosti žáků 4 (100 %) 0 (0 %)
Všestranný rozvoj žáků 3 (75 %) 1 (25 %)
Podpora žáků při přípravě na vyučování 4 (100 %) 0 (0 %)
Zlepšení chování žáků 2 (50 %) 2 (50 %)
Zlepšení spolupráce rodič – učitel 4 (100 %) 0 (0 %)
Jiné 0 (0 %) 4 (100 %)

Počet škol se školním speciálním pedagogem jsou 4. Ve všech těchto školách došlo k vypěstování důvěry mezi speciálním pedagogem a žáky, ke zlepšení prospěchu a celkové úspěšnosti žáků, k podpoře žáků k přípravě na vyučování a ke zlepšení spolupráce rodič – učitel. Ve třech případech došlo ke zlepšení motivace žáků v edukačním procesu, zvýšení schopnosti učit se (75 5), ve 2 případech došlo ke zlepšení chování (50 %).

Silné stránky spolupráce školního psychologa s rodiči žáků

  Ano Ne
Zvýšení zájmu ze strany rodičů, akceptace doporučení 3 (100 %) 0 (0 %)
Zlepšení komunikace rodič-školní psycholog 1 (33 %) 2 (67 %)
Realizace odborných vyšetření na škole 0 (0 %) 3 (100 %)
Aplikování vhodného přístupu k jednotlivým žákům 2 (67 %) 1 (33 %)
Posílení vztahu rodič-žák 2 (67 %) 1 (33 %)
Zvýšení informovanosti 2 (67 %) 1 (33 %)
Prostředník mezi pedagogem a rodičem 1 (33 %) 2 (67 %)
Rodiče více vnímají své dítě tím, že ví, jak na tom je, znají jeho možnosti a limity 3 (100 %) 0 (0 %)
Posílení vztahu rodič-učitel 2 (67 %) 1 (33 %)
Jiné 0 (0 %) 3 (100 %)

Ve všech případech došlo k zvýšení zájmu ze strany rodičů, akceptace doporučení a rodiče více vnímají své dítě tím, že ví, jak na tom je, znají jeho možnosti a limity. Ve dvou případech došlo k aplikování vhodného přístupu k jednotlivým žákům (67 %), posílení vztahu rodič-žák a k posílení vztahu rodič-učitel. V jednom případě došlo ke zlepšení komunikace rodič-školní psycholog (33 %), ke zlepšení komunikace rodič – školní psycholog a v 1 případě se stal školní psycholog.

Silné stránky spolupráce školního speciálního pedagoga s rodiči žáků

  Ano Ne
Kooperace, komunikativnost, společné řešení problémů 4 (100 %) 0 (0 %)
Konzultace směřující ke zvýšení zájmu rodičů o jejich děti 4 (100 %) 0 (0 %)
Zlepšení docházky žáků do školy 3 (75 %) 1 (25 %)
Rodiče více vnímají své dítě tím, že ví, jak na tom je, znají jeho možnosti a limity 4 (100 %) 0 (0 %)
Zlepšení prospěchu žáků a klimatu školy 4 (100 %) 0 (0 %)
Zlepšení komunikace a spolupráce mezi rodiči a pedagogy 4 (100 %) 0 (0 %)
Zkvalitnění vyučovacího procesu 4 (100 %) 0 (0 %)
Zvýšení zájmu rodičů o spolupráci s pracovníky školy 4 (100 %) 0 (0 %)
Respektování rodinných zvyklostí 4 (100 %) 0 (0 %)
Jiné 0 (0 %) 4 (100 %)

Ve všech případech došlo ke kooperaci, komunikativnosti, společnému řešení problémů, ke konzultacím směřujícím ke zvýšení zájmu rodičů o jejich děti, dále k tomu, že rodiče více vnímají své dítě tím, že ví, jak na tom je, znají jeho možnosti a limity, ke zlepšení prospěchu žáků a klimatu školy, ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi rodiči a pedagogy, zkvalitnění vyučovacího procesu, ke zvýšení zájmu rodičů o spolupráci s pracovníky školy a k respektování rodinných zvyklostí. Ve třech případech došlo ke zlepšení docházky žáků do školy (75). Z výsledků je patrný, že přijetí školního speciálního pedagoga do školy  má značný pozitivní vliv na spolupráci rodičů se školou.

Formulace argumentů pro zavedení odborných poradenských pracovníků na škole

  Ano Ne
Respektování individuálního přístupu k žákům 7 (100 %) 0 (0 %)
Pomoc pro pedagogy na škole 7 (100 %) 0 (0 %)
Nedostatečný počet odborných poradenských pracovníků na škole 1 (14 %) 6 (86 %)
Vysoký počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na škole 7 (100 %) 0 (0 %)
Spokojenost rodičů – zajištění odborné podpory jejich dítěte na škole 7 (100 %) 0 (0 %)
Pomoc při celkovém rozvoji žáků 7 (100 %) 0 (0 %)
Zkvalitnění celkového klimatu školy 7 (100 %) 0 (0 %)
Zkvalitnění vyučovacího procesu 7 (100 %) 0 (0 %)
Jiné 0 (0 %) 7 (100 %)

Ve všech sedmi školách převažují argumenty pro zavedení odborných poradenských pracovníků na škole. Jedná se o tyto faktory: respektování individuálního přístupu k žákům, pomoc pro pedagogy na škole, vysoký počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na škole, spokojenost rodičů – zajištění odborné podpory jejich dítěte na škole, pomoc při celkovém rozvoji žáků, zkvalitnění celkového klimatu školy a zkvalitnění vyučovacího procesu. V jednom případě se objevila připomínka k nedostatečnému počtu odborných poradenských pracovníků na škole (14 %).

Podněty a doporučení pro spolupráci s odbornými poradenskými pracovníky na škole

  Ano Ne
Velkým pozitivem je vytvoření pozice odborných poradenských pracovníků na škole,
podporují týmovou spolupráci
7 (100 %) 0 (0 %)
Přikláním se k pokračování pozice odborných poradenských pracovníku na škole 7 (100 %) 0 (0 %)
Prodloužení projektu 7 (100 %) 0 (0 %)
Poradenští pracovníci vedou ke zlepšení spolupráce mezi pedagogy na škole  7 (100 %) 0 (0 %)
Lepší informovanost ze strany pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra 2 (29 %) 5 (71 %)
Práce odborných poradenských pracovníků je na školách velmi potřebná. Rodiče a žáci znají,
u koho hledat odpověď na jejich otázky.
7 (100 %) 0 (0 %)
Využít potencionál žáků při různých volnočasových aktivitách, které organizuje škola 6 (86 %) 1 (14 %)
Projekt nás nezatěžoval velkou administrativou 4 (57 %) 3 (43 %)
Projekt má dobrou myšlenku, odborní poradenští pracovníci jsou na školách potřební,
projekt by měl pokračovat
7 (100 %) 0 (0 %)
Školy by potřebovaly vyšší počet odborných poradenských pracovníků pro práci s žáky,
aby se zkvalitnil individuální přístup ve vyučovacím procese, více pomůcek,
materiálů pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
7 (100 %) 0 (0 %)
Jiné 1 (14 %) 6 (86 %)

Diskuze

Na všech sedmi školách došlo k vyjádření k výše uvedeným podnětům a doporučení pro spolupráci s odbornými poradenskými pracovníky na škole. Jedná se o tyto podněty či doporučení:

  • vytvoření pozice odborných poradenských pracovníků na škole,
  • podpora týmové spolupráce,
  • přiklonění se  k pokračování pozice odborných poradenských pracovníku na škole, prodloužení projektu,
  • poradenští pracovníci vedou ke zlepšení spolupráce mezi pedagogy na škole,   
  • práce odborných poradenských pracovníků je na školách velmi potřebná.
  • Rodiče a žáci znají, u koho hledat odpověď na jejich otázky.
  • Projekt má dobrou myšlenku, odborní poradenští pracovníci jsou na školách potřební, projekt by měl pokračovat.
  • Školy by potřebovaly vyšší počet odborných poradenských pracovníků pro práci s žáky, aby se zkvalitnil individuální přístup ve vyučovacím procese, více pomůcek, materiálů pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.