Klíčová aktivita č.4

Podpora školních poradenských pracovišť: odborní pracovníci na školách

Východiska

Jedním z nejdůležitějších principů inkluze a inkluzívního prostředí (školy) je poznání, že všechny děti mají nějaké dary nebo nadání, které mohou být přínosem pro ostatní a jejich odlišnost obohacuje učení a vyučování. Inkluze je cíl i metoda, jejíž pomocí vytvářejí učitelé ve třídě společenství, které si váží spolužáků s postižením a pomáhá jim, aby se cítili jistě a aby věděli, že ostatní přijímají je samé i jejich projevy. Součástí této filozofie je i přesvědčení, že každý člověk získává tím, když se naučí lépe rozumět druhým a vážit si jich.

Z výše uvedeného je patrné, že školní psycholog, školní sociální pedagog a školní speciální pedagog ve spolupráci s dalšími členy školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence) by měli mít zásadní a specifické místo při realizaci inkluzivního přístupu ve škole a současně můžeme konstatovat, že uskutečňování inkluzivních zásad ve škole vyvolává množství psychologických a speciálněpedagogických problémů, které v rámci školy může nejlépe řešit právě školní psycholog a školní speciální pedagog, případně sociální pedagog. Z určitého hlediska můžeme říci, že každá pedagogická opatření v prostředí školy mají určitou psychologickou a speciálněpedagogickou komponentu. Vzhledem k tomu, že inkluzívní prostředí vyžaduje hlubší vztahovou síť a spolupráci mezi školními specialisty – pedagogy – žáky – sociálním prostředím školy a často i širší komunitou školy, nabízí se psychologie, jako věda zabývající se studiem chování a prožívání člověka jako integrující disciplína, která může spojovat snahy jednotlivých odborníků a umožňovat interpretaci jednotlivých faktorů školního prostředí, a to zejména tak náročného, jako je prostředí inkluzívní. Speciální pedagogika, jako věda zabývající se problematikou jedince se znevýhodněním od narození až po stáří, ve vztahu k měnící se společnosti podporující inkluzivní systém vzdělávání, mění svoje paradigma a přizpůsobuje svoje cíle a metody pro působení školního speciálního pedagoga v běžném prostředí základní školy.

Pro podporu inkluzivních snah v základních školách je potřeba posílit školní poradenská pracoviště o školní specialisty, kteří svým odborným působením zvýší možnosti a kvalitu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných základních školách.

Popis navrhované klíčové aktivity:

V rámci navrhované klíčové aktivity budou školní specialisté (školní psycholog ŠP, školní speciální pedagog ŠSP, Školní sociální pedagog SOC) na vybraných partnerských a spolupracujících školách ve spolupráci s koordinátorem inkluze (v rámci dalších aktivit projektu) a dalšími poradenskými pracovníky na škole ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky, rodiči vytvářet proinkluzivní prostředí a podporu inkluzivního vzdělávání ve škole. Na vybraných základních školách bude v rámci navrhovaných projektových aktivit posílen tým pracovníků školního poradenského pracoviště o školní specialisty – školního psychologa a školního speciálního pedagoga, případně sociálního pedagoga. Školní poradenské pracoviště na vybraných základních školách bude mít tedy tyto pracovníky:

1. Školní psycholog

2.  Školní speciální pedagog

3. Školní sociální pedagog

Podpora rozvoje týmové spolupráce pracovníků školního poradenského pracoviště.

Cílem KA je budování týmu školních specialistů-školních psychologů, speciálních pedagogů, případně sociálních pedagogů pro vytvoření proinkluzivního prostředí ve škole, rozšiřování odborných kompetencí ve vztahu k inkluzivnímu prostředí základní školy formou supervize, dalšího cíleného vzdělávání školních specialistů, kulatých stolů odborníků, případové konference a příkladů dobré praxe. Vznik metodických podkladů pro vytváření mobilních multidisciplinárních týmů pro podporu základních škol při řešení konkrétních situací v proinkluzivním prostředí základní školy.

Harmonogram navrhované klíčové aktivity

1.blok KA: Podpora profesního růstu školního psychologa a speciálního pedagoga formou strukturovaného vzdělávání ve třech blocích po 40 hodinách zaměřené na profilaci školního psychologa a speciálního pedagoga v základní škole, případně 3 osmihodinové vstupní workshopy do odborné pozice.

Cílem 1. bloku KA je zvyšování kvalifikace pro pozici školního psychologa a speciálního pedagoga, případně sociálního pedagoga při změně paradigmatu školního poradenského pracoviště vlivem inkluzivních trendů.

2. blok KA: Vytvoření metodického materiálu pro organizační a legislativní vymezení práce školní psychologa a speciálního pedagoga, ve spolupráci s partnerem metodického materiálu pro pozici koordinátora inkluze, která budou základním materiálem pro jejich činnost ve škole a pro podporu vytváření Plánů pedagogické podpory při stanovování vzdělávacích potřeb žáků ve školách. Metodické materiály vzniknou formou dlouhodobého zaznamenávání procesů probíhajících při činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga a analýzou dostupnýchliterárních pramenů.

Cílem 2. bloku KA je vytvoření metodických materiálů

3. blok KA: Podpora činnosti školního psychologa, sociálního pedagoga a speciálního pedagoga ve vztahu k zavádění podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou kazuistických seminářů, kulatých stolů odborníků, případových konferencí, příkladů dobré praxe a zaváděním supervize jako nástroje metodické podpory.

Cílem 3. bloku KA je zavedení diagnostických postupů zaměřených na vyhodnocování potřebnosti a efektivnosti podpůrných opatření při inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Diagnostický proces školního psychologa a speciálního pedagoga doplnit principy dynamické diagnostiky. Zvyšování kompetencí speciálních pedagogů a školních psychologů při tvoření proinkluzivního nastavení škol, pro kvalitní poradenskou podporu pedagogům směrem k zvládání problémů spojených s heterogenitou žáků.

4. blok KA: Evaluace výsledků klíčových aktivit z pohledu vedení základních škol, pedagogických pracovníků a rodičů škol, které byly součástí projektových aktivit.

Výstupy navrhované klíčové aktivity

V rámci doby realizace projektu jsou navrhovány výstupy v podobě tří bloků po 40 hodinách strukturovaného vzdělávání pro školní specialisty. Vytvoření metodického materiálu pro organizační a legislativní vymezení práce školní psychologa a speciálního pedagoga. Evaluační zpráva o dosažených výsledcích navrhované aktivity.