Pedagogičtí pracovníci

Tab. 2: PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

(učitel, asistent pedagoga)

Počet: 113 pedagogických pracovníků v sedmi školách v Jihomoravském, Moravskoslezském a Pardubickém kraji

Demografické údaje

Výuka na 1. a 2. stupni ZŠ

  Počet
1. stupeň 55 (49 %)
2. stupeň 58 (51 %)

Pohlaví respondentů

  Počet
muž 22 (19 %)
žena 91 (81 %)

Délka praxe

  Počet
Do 5 let 36 (32 %)
6 – 10 let 16 (14 %)
11 – 15 let 14 (12 %)
16 – 20 let 19 (17 %)
Více než 20 let 28 (25 %)

Nejvyšší dosažené vzdělání

  Počet
Středoškolské s maturitou 19 (17 %)
Vyšší odborné 3 (2 %)
Vysokoškolské 90 (80 %)
Jiné 1 (1 %)

Věk respondentů

  Počet
Do 30 let 16 (14 %)
31 – 40 let 40 (36 %)
41 – 50 let 28 (25 %)
51 – 60 let 23 (20 %)
61 a více let  6 (5 %)

Pozice na základní škole

  Počet
Učitel 88 (78 %)
Asistent pedagoga 25 (22 %)

Na otázky odpovídalo 113 pedagogických pracovníků (učitelů a asistentů pedagoga) v 7 školách na 1. a 2. stupni ZŠ. Janderové rozložení odpovídalo podmínkám ve školství, kde převládají ženy. Poměr byl 81 % žen k 19 % mužů. Co se týče délky praxe, převládá skupina  s délkou praxe do 5 let (32 %), následuje skupina pedagogů s praxí nad  20 let (25 %), skupina pedagogů s délkou praxe 16-20 let (17 %), dále s délkou praxe 6 -10 let (14 %) a 11-15 let (12 %). Nejvyšší dosažené vzdělání je vysokoškolské (80 %), dále středoškolské s maturitou (17 %) a vyšší odborné vzdělání (2 %). V  procentech převažuje věk respondentů 31 – 40 let (36 %), následuje věková skupina 51-60 let (20 %), věková skupina do 30 let (14 %) a nad 61 let pouze 5 %. Pozice na základní škole, převažuje učitel (78 %), asistent pedagoga je zastoupen 22 %.

Přínosy spojené se zaměstnáním odborných poradenských pracovníků na škole v rámci projektu

  Ano Ne
Zlepšení prospěchu žáků 80 (71 %) 33 (29 %)
Zlepšení chování žáků 83 (73 %) 30 (27 %)
Přesnější diagnostika 103 (91 %) 10 (9 %)
Řešení problémů, dostupnost služeb 104 (92 %) 9 (8 %)
Jiné 8 (7 %) 105 (93 %)

Na otázky přínosů spojených se zaměstnáním odborných poradenských pracovníků na škole v rámci projektu odpovědělo 92 % respondentů řešením problémů a dostupnost služeb,  91 % respondentů přesnější diagnostikou, 73 % respondentů zlepšením chování žáků a 71 % respondentů zlepšením prospěchu žáků.

Nedostatky spojené se zaměstnáním odborných pracovníků

  Ano Ne
Žádné 29
(26 %)
84
(74 %)
Krátkodobé trvání projektu 75
(66 %)
38
(34 %)
Předsudky ve vztahu k odborným poradenským pracovníkům 31
(27 %)
82
(73 %)
Nízká spolupráce pedagogů s odbornými poradenskými pracovníky na škole 28
(25 %)
85
(75 %)
Jiné 8
(7 %)
105
(93 %)

Na otázky nedostatků spojených se zaměstnáním odborných pracovníků odpovědělo 66 % respondentů, že se jedná o krátkodobé trvání projektu, ve 27 % respondenti upozorňovali na předsudky ve vztahu k odborným poradenským pracovníkům a  v 25 % na nízkou spolupráci pedagogů s odbornými poradenskými pracovníky na škole.

Formulace argumentů ve prospěch zavedení pozice školního speciálního pedagoga

  Ano Ne
Respektování individuálního přístupu k žákům 106 (94 %) 7 (6 %)
Pomoc pro pedagoga na škole 105 (93 %) 8 (7 %)
Nedostatečný počet odborných poradenských
pracovníků na škole
60 (53 %) 53 (47 %)
Vysoký počet žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami na škole
97 (86 %) 16 (14 %)
Spokojenost rodičů – zajištění odborné podpory jejich dítěte na škole 95 (84 %) 18 (16 %)
Pomoc při celkovém rozvoji žáků 98 (87 %) 15 (13 %)
Zkvalitnění vyučovacího procesu 93 (82 %) 20 (18 %)
Zkvalitnění celkového klimatu školy 86 (76 %) 27 (24 %)

Formulace argumentů ve prospěch zavedení pozice školního speciálního pedagoga se týkala u 94 % respondentů v respektování individuálního přístupu k žákům, u 93 % respondentů v pomoci pro pedagoga na škole, u 87 % v pomoci při celkovém rozvoji žáka, u 86 % se argumenty týkaly vysokého počtu žáků se SVP na škole, u 84 % respondentů ve spokojenosti rodičů – zajištění odborné podpory jejich dítěte na škole, u 82 % respondentů ve zkvalitnění vyučovacího procesu, u 76 % respondentů ve zkvalitnění celkového klimatu třídy a u 53 % respondentů v nedostatečném počtu odborných poradenských pracovníků na škole.

Silné stránky spolupráce pedagoga se školním speciálním pedagogem

  Ano Ne
Konzultace jednotlivých případů žáků 102 (90 %) 11 (10 %)
Komunikace při obtížích žáků – nevhodné chování, problémy v učení 93 (82 %) 20 (18 %)
Řešení klimatu třídy 68 (60 %) 45 (40 %)
Najít a zvolit vhodný přístup k jednotlivým žákům 95 (84 %) 18 (16 %)
Pracovní stres – lepší klima ve třídě, ve škole 70 (62 %) 43 (38 %)
Řešení předmětů speciálně pedagogické péče u žáků se SVP 92 (81 %) 21 (19 %)
Jiné 2 (2 %) 111 (98 %)

Silné stránky spolupráce pedagoga se školním speciálním pedagogem respondenti spatřovali v 90 % v konzultacích jednotlivých případů žáků, v 84 % v hledání a zvolení vhodného přístupu k jednotlivým žákům, v 82 % v komunikaci při obtížích žáků, v nevhodném chování nebo v problémech v učení, v 81 % v řešení předmětů speciálně pedagogické péče u žáků se SVP, v 62 % v pracovním stresu – lepší klima ve třídě, ve škole, v 60 % v řešení klimatu třídy.

Silné stránky spolupráce školního psychologa s rodiči žáků

  Ano Ne
Zvýšený zájem ze strany rodičů, akceptace doporučení 58 (51 %) 55 (49 %)
Zlepšení komunikace rodič a školní psycholog 64 (57 %) 49 (43 %)
Realizace psychologických vyšetření na škole 84 (74 %) 29 (26 %)
Aplikování vhodného přístupu k jednotlivým žákům 93 (82 %) 20 (18 %)
Posílení vztahu rodič-žák 67 (59 %) 40 (41 %)
Zvýšení informovanosti 79 (70 %) 34 (30 %)
Prostředník mezi učitelem a rodičem 63 (56 %) 50 (44 %)
Posílení vztahu rodič-pedagog 53 (47 %) 60 (53 %)
Jiné 2 (2 %) 111 (98 %)

Silné stránky spolupráce školního psychologa s rodiči žáků respondenti spatřovali v 82 % v aplikování vhodného přístupu k žákům, 74 % v realizaci psychologických vyšetření ve škole, v 70 % ve zvýšení informovanosti, v 59 % v posílení vztahu rodič – žák, v 57 % ve zlepšení komunikace rodič a školní psycholog, v 56 % v prostředníku mezi učitelem a žákem, v 51 % ve zvýšeném zájmu ze strany rodičů, akceptace doporučení, ve 47 % v posílení vztahu rodič – pedagog.

Silné stránky spolupráce školního speciálního pedagoga s rodiči žáků

  Ano Ne
Kooperace, komunikativnost, společné řešení problémů 105
(93 %)
8
(7 %)
Konzultace směřující ke zvýšení zájmu rodičů o jejich děti 92
(81 %)
21
(19 %)
Zlepšení docházky žáků 71
(63 %)
42
(37 %)
Rodiče více vnímají své dítě tím, že ví, jak na tom je, znají jeho možnosti a limity 99
(88 %)
14
(12 %)
Zlepšení prospěchu žáků a klimatu školy 85
(75 %)
28
(25 %)
Zlepšení komunikace a spolupráce mezi
rodiči a pedagogy
93
(82 %)
20
(18 %)
Zkvalitnění vyučovacího procesu 94
(83 %)
19
(17 %)
Snižování nezájmu rodičů o dění ve škole 79
(70 %)
34
(30 %)
Respektování rodinných zvyklostí 85
(75 %)
28
(25 %)
Jiné 0
(0 %)
113
(100 %)

Silné stránky spolupráce školního speciálního pedagoga s rodiči žáků respondenti spatřovali v 93 % v kooperaci, komunikativnosti, ve společném řešení problémů, v 88 % v tom, že rodiče více vnímají své dítě tím, že ví, jak na tom je, znají jeho možnosti a limity, v 83 % ve zkvalitnění vyučovacího procesu, v 81 % v konzultacích směřujících ke zvýšení zájmu rodičů o jejich děti, v 75 % v respektování rodinných zvyklostí, ve stejném procentu ve zlepšování prospěchu žáků a klimatu třídy, v 70 % ve snižování nezájmu rodičů  děti ve škole, v 63 % ve zlepšení docházky žáků do školy.

Silné stránky spolupráce pedagoga se školním psychologem

  Ano Ne
Konzultace jednotlivých případů žáků 104
(92 %)
9
(8 %)
Komunikace při obtížích žáků v chování, vztazích nebo učení 101
(89 %)
12
(11 %)
Řešení osobních problémů 65
(58 %)
48
(42 %)
Najít a zvolit vhodný přístup k jednotlivým žákům 85
(75 %)
28
(25 %)
Pracovní stres – lepší klima ve škole 58
(51 %)
55
(49 %)
Zlepšení klimatu třídy 76
(67 %)
37
(33 %)
Jiné 2
(2 %)
111
(98 %)
  Ano Ne
Žáci a pedagogové vnímají svoji školu jako prostředí, kde panuje atmosféra důvěry 93
(82 %)
20
(18 %)
Spolupráce s odbornými poradenskými pracovníky vede k podpoře metod aktivního učení a motivace
žáků
96
(85 %)
17
(15 %)

Silné stránky spolupráce pedagoga se školním psychologem respondenti spatřovali v 92 % v konzultacích jednotlivých případů žáků, v 89 % v komunikaci při obtížích žáků v chování, vztazích nebo učení,  v 85 % šlo o spolupráci s odbornými poradenskými pracovníky vedoucí k podpoře metod aktivního učení a motivace žáků, v 82 % v tom, že žáci  a pedagogové vnímají svoji školu jako prostředí, kde panuje atmosféra důvěry, v 75 % v najití a zvolení vhodného přístupu k jednotlivým žákům, v 67 % ve zlepšení klimatu třídy, v 51 % šlo o pracovní stres – lepší klima ve třídě.

Činnosti školního psychologa přispívající k vytváření inkluzivního prostředí školy

  Ano Ne
Individuální a skupinové aktivity vedoucí k celkovému rozvoji
žáků
100
(88 %)
13
(12 %)
Odborné konzultace se žáky a rodiči 92
(81 %)
21
(19 %)
Přímé působení odborných poradenských pracovníků
na školách
93
(82 %)
20
(18 %)
Orientační diagnostika žáků, školního prostředí 100
(88 %)
13
(12 %)
Využívání kreativních terapií (např. arteterapie) a projektivnch metod 58
(51 %)
55
(49 %)
Vzájemná spolupráce odborných poradenských pracovníků s učiteli, rodiči, žáky 98
(87 %)
15
(13 %)
Jiné 0
(0 %)
113
(100 %)

Činnosti školního psychologa přispívající k vytváření inkluzivního prostředí školy spatřovali respondenti v 88 % v individuálních a skupinových aktivitách vedoucích k celkovému rozvoji žáků a v orientační diagnostice žáků a školního prostředí, v 87 % ve vzájemné spolupráci odborných poradenských pracovníků s učiteli, rodiči a žáky, v 82 % v přímém působení odborných poradenských pracovníků na školách, v 81 % v odborné konzultaci se žáky a s rodiči.

Činnosti školního speciálního pedagoga přispívající k vytváření inkluzivního prostředí školy

  Ano Ne
Podpora žáků při přípravě na vyučování (pomůcky, domácí úlohy) 93 (82 %) 20 (18 %)
Odborná práce školního speciálního pedagoga 104 (92 %) 9 (8 %)
Zapojování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do volnočasových aktivit organizovaných školou 76 (67 %) 37 (33 %)
Společné činnosti, akce mimo školu 66 (58 %) 47 (42 %)
Konzultace s učiteli, jaké postupy volit při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 100 (88 %) 13 (12 %)
Komunikace a spolupráce mezi žáky 85 (75 %) 28 (25 %)
Zajištění předmětů speciálně pedagogické péče 96 (85 %) 17 (15 %)
Speciálně pedagogická intervence k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 101 (89 %) 12 (11 %)
Jiné 0 (0 %) 113 (100 %)

Činnosti školního speciálního pedagoga přispívající k vytváření inkluzivního prostředí školy

spatřovali respondenti :

  • v 89 % ve speciálně pedagogické intervenci k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, v 88 % v konzultacích s učiteli, jaké postupy volit při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • v 85 % v zajištění předmětů speciálně pedagogické péče,
  • v 82 % v podpoře žáků při přípravě na vyučování (pomůcky, domácí úlohy),
  • v 75 % v komunikaci a spolupráci mezi žáky,
  • v 58 % v zapojování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do volnočasových aktivit organizovaných školou a společných činností, akcí mimo školu.