Školní speciální pedagog

Tabulka 4: ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Počet: 4 školní speciální pedagogové v 7 školách účastnících se projektu v Jihomoravském, Moravskoslezském a Pardubickém kraji

Školní speciální pedagog zpravidla zajišťuje agendu spojenou se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Může se podílet i na administrativě (po dohodě s výchovným poradcem), eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává informace z vyšetření žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na odborném pracovišti (PPP, SPC), podílí se na vytváření individuálního vzdělávacího plánu, pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Viktorin, 2018).

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

  • Zaměřuje svoji činnost na depistáž a diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Realizuje individuální nebo skupinovou, krátkodobou či dlouhodobou intervenci a společně s dalšími pedagogickými pracovníky se podílí na přípravě individuálních vzdělávacích plánů.
  • Ve svých činnostech může případně zastoupit výchovného poradce, zejména v souvislosti s volbou navazujícího vzdělávání.
  • Činnost speciálního pedagoga se může lišit v závislosti na velikosti vzdělávací instituce i na jejím charakteru (Vyhláška č. 197/2016 Sb.).

Základní úkoly školního speciálního pedagoga – úvod

  Počet
Participace na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole,
včetně programu primární prevence
45
Komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci 220
Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního
poradenského pracoviště
62
Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního,
zejména stimulačního, nebo intervenčního programu
281
Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče 199
Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovení druhu,
rozsahu, frekvence a trvání intervenčních činností
194

Podle zaznamenaných počtů bodů v kategorii Základní úkoly školního speciálního pedagoga lze uvést na prvním místě komunikaci s vedením školy (otázka 2), na druhém místě se jedná o vyhledávání žáků s rizikem (otázka 4), na třetím místě o vytyčení hlavních problémů žáka (otázka 6), dále o vyhledávání žáků se SVP (otázka 5), spolupráci při zápisu do 1. tříd ZŠ (otázka 3) a participaci na programu poradenských služeb (otázka 1).

Diagnostika, intervence, preventivní programy

  Počet
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy
rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků,
pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní,
počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
256
Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního
přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy
88
Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku
speciálních vzdělávacích potřeb
33
Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory 144
Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných
opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti;
se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
860
Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti;
se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
11
Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo
plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s třídním
učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními
partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy
230
Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav
188
Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně
pedagogických/etopedických přístupů
68
Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka 8
Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 135

Podle odpovědí na otázky v kategorii Diagnostika, intervence, preventivní programy uvedli respondenti na prvním místě podle počtu bodů otázku č. 11 týkající se dlouhodobé a krátkodobé  individuální speciálně pedagogické péče,  na druhém místě otázku č. 7, zaměřenou na diagnostiku speciálně pedagogických potřeb žáka, na třetím místě  otázku č. 13 – participace na vytvoření IVP. Následují otázky jsou: č. 14 – průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, č. 10 – intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory, č. 17 – úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, č. 8 – speciálně pedagogická a etopedická diagnostika, č. 15 – preventivní intervenční programy, č. 9 – screening, ankety, dotazníky ve škole, týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb, č. 12 – dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se SVP, č. 16. – participace na kariérovém poradenství.

Konzultační a metodická činnost

  Počet
Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci 211
Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku
speciálních vzdělávacích potřeb
320
Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí 20
Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení 116
Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole
160
Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem
vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
240
Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně
speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky,
instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
196

Ke kategorii Konzultační a metodické činnosti respondenti přiřadili na 1. místo s nejvyšším počtem bodů otázku č. 19, týkající se individuálních konzultací pro pedagogické pracovníky. Na druhém místě je otázka č. 23 s odpovědí týkající se metodické pomoci třídním učitelům při vzdělávání žáků se SVP, na třetím místě otázka č. 18 – individuální konzultace pro rodiče. Následující otázky jsou: č. 24 – metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy, č. 22 – příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP a č. 21 – konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Kooperace, participace, koordinace

  Počet
Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku 28
Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby 138
Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
90
Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické
podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
102
Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole 173
Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům 12
Ostatní 34

Ke kategorii Kooperace, participace a koordinace přiřadili respondenti na 1. místo s nejvyšším počtem bodů otázku č. 29, týkající se koordinace a metodického vedení asistentů pedagoga ve škole. Na 2. místo přiřadili respondenti otázku č. 26 – kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajištující poradenské služby, na 3. místo je otázku č. 28 – participace na vytváření školních vzdělávacích programů. Následující otázky jsou: č. 25 – pracovní semináře pro pedagogické pracovníky a otázka č. 30 – besedy a osvěta.

Diskuse

V odkazu na výzkum Jana Viktorina (2018) jedna z položek dotazníku měla za cíl určit, které činnosti provádí školní speciální pedagog v rámci své pracovní náplně na jednotlivých školách Jihomoravského kraje.

  • Nejčastěji respondenti uváděli vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb (shodně 11,8 %).
  • V pořadí dalšími činnostmi byly vytyčení hlavních problémů žáka a příprava a průběžná úprava podmínek pro inkluzi žáků se SVP ve škole (shodně 11,4 %).
  • Nejméně respondentů (10,3 %) odpovědělo, že školní speciální pedagog kooperuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.
  • Dva respondenti (0,3 %) označili možnost „jiné“. První respondent zmínil, že školní speciální pedagog koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole, koordinuje vytváření individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky s vývojovými poruchami učení na 1. stupni základní školy, účastní se jejich projednávání se zákonnými zástupci, koordinuje vytváření kompenzačních nebo motivačních programů pro žáky s poruchami učení na 2. stupni základní školy a spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka.
  • Druhý respondent uvedl, že školní speciální pedagog na jejich škole samostatně zajišťuje speciálně-pedagogické diagnostické činnosti, speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti, individuální reedukaci specifických poruch učení u integrovaných žáků v rámci realizace individuálního vzdělávacího programu, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci těchto žáků, dále zajišťuje individuální i skupinovou reedukaci specifických poruch učení u ostatních žáků s vývojovými poruchami učení, vede dyslektický kroužek. Taktéž zajišťuje návrhy a realizaci opatření, které směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky, poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomáhá při jejich aplikaci, vede knihovnu speciální pedagogiky a evidenci pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje jejich půjčování učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům a poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků.

Analyzujeme-li odpovědi respondentů na práci školního psychologa v našem projektu, v podstatě odpovídají výše uvedeným zjištěním. Nejvyšší počet bodů získala otázka

č. 11 – Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

č. 19 – Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

č. 4 – Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu

č. 7 – Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení

č. 23 – Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

č. 13 – Participace na vytvoření IVP u žáků se SVP nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy

č. 2 – Komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci

č. 18 – Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci